Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

ПОЛЕССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

«Сінема-Казіно»
Будынак № 10 па вул. В.Харужай мае багатую гісторыю ...
«Першаадкрывальнікам» сінематографа ў Пінску стаў купецкі сын Давід Лейбавіч Баярскі, які набыў ўчастак на рагу вуліц Інжынернай (В.Харужай) і Падоўжна-Школьнай (В.Коржа) у Друцкіх-Любецкіх і тут жа прыступіў да будаўніцтва кінатэатра.
«Синема-Казино»
Здание № 10 по ул. В.Хоружей имеет богатую историю…
«Первооткрывателем» синематографа в Пинске стал купеческий сын Давид Лейбович Боярский, который приобрёл участок на углу улиц Инженерной (В.Хоружей) и Продольно-Школьной (В.Коржа) у Друцких-Любецких и тут же приступил к строительству кинотеатра.
10 Very Khoruzhey Street… This building has a rich history…
The cinematographic pioneer in Pinsk was a merchant’s son David Leibovich Boyarskiy. He bought a parcel of land at the corner of Inzhenernaya (V. Khoruzhey) and Prodolno-Shkolnaya (V. Korzha) St. and immediately got to the cinema construction.
LDDinfTPcZ0.jpg

Месцазнаходжанне будынка, вядомага як былы кінатэатр "Радзіма", вызначала дэкаратыўнае рашэнне фасадаў. Пры гэтым выкарыстаны адзін з агульнавядомых прыёмаў для акцэнтавання забудовы на скрыжаваннi - збудаванне кутняй вежы (не захавалася). Вежа, квадратная ў плане, мела высокі купал. Вокны ў верхняй часткі зроблены ў выглядзе трох пялёсткаў, у ніжняй - прадстаўлялі прастакутныя перапляцення.
Гэты ж малюнак паўтараецца ў дзвярных праёмах будынка, у той час як вокны маюць прастакутную форму з рамачным афармленнем.
Усе будаўнічыя работы былі завершаны ў самыя кароткія тэрміны. А ў лістападзе 1911 года адбылося адкрыццё першага ў Пінску кінатэатра. Д.Баярскі меў намер назваць сваё ўстанову «Луўр», але ў перыяд завяршэння будаўніцтва з'явілася назва, якае захавалася затым працяглы час, - «Казіно».
Месторасположение здания, ныне известного как бывший кинотеатр «Родина», определяло декоративное решение фасадов. При этом использован один из общеизвестных приёмов для акцентирования застройки на перекрёстках – сооружение угловой башни (не сохранилась). Башня, квадратная в плане, имела 8-гранный высокий купол, покрытый чешуйчатым материалом. Окна в верхней её части сделаны в виде трёх лепестков, в нижней – представляли прямоугольные переплетения. Этот же рисунок повторяется в дверных проёмах здания, в то время как окна имеют прямоугольную форму с рамочным оформлением.
Все строительные работы были завершены в кратчайшие сроки. А в ноябре 1911 года состоялось открытие первого в Пинске кинотеатра. Д.Боярский намеревался назвать своё заведение «Лувр», но в период завершения строительства появилось название, сохранившееся затем длительное время, - «Казино».
The location of the building, which is known as the former cinema Rodina, determined the façade design. Here the builders used one of well-known architectural solutions – an angle tower, that unfortunately was not saved till now. The square tower had an octahedral high dome covered with flaky material. The windows in the upper part of the tower had the shape of three petals and in the bottom they were presented in the form of rectangular entwinements. The same pattern was used for the doorways, whereas the windows had a rectangular framework design.
The construction activities were finished as soon as possible. And in November 1911 the first cinema in Pinsk was opened. Initially Boyarskiy intended to name it the Louvre, but by the time the construction was completed the name Casino had stuck to it for a long time.
9y1wPINHbGM.jpg

Планіроўка тэатра была простай: меліся два вялікіх памяшканні – фае і глядзельная зала на 380 пасадачных месцаў, а таксама некалькі службовых пакояў. Апаратныя былі прыбудаваны з двара.
Першапачаткова функцыянальнае прызначэнне будынка захавалася да нашых дзён. У 40-х гадах кінатэатр атрымаў назву "Радзіма".
З 1998 года пачаліся рэстаўрацыйныя работы. Пасля рэстаўрацыі і частковай рэканструкцыі будынку вярнулі не толькі першапачатковае гістарычнае аблічча, але і ўдыхнулі ў яго новае жыццё.
Планировка театра была простой: имелись два больших помещения – «ожидательная» (т.е. фойе) и зрительный зал на 380 посадочных мест, а также несколько служебных комнат. Аппаратные были пристроены со двора.
Первоначально функциональное назначение здания сохранилось до наших дней. В 40-х годах кинотеатр получил название «Родина».
С 1998 года начались реставрационные работы по реставрации объекта. После реставрации и частичной реконструкции зданию вернули не только первоначальный исторический облик, но и вдохнули в него новую жизнь.
The architectural planning of the cinema was unsophisticated. There were two large rooms – the lobby and the auditorium for 380 seats. Besides, there were some utility rooms. The equipment rooms were attached to the building at the back.
The cinema got a new name - Rodina in the 1940s, while initial functionality of the building was saved till nowadays.
The restoration and partly reconstruction of the historical building started in 1998. Despite this fact, it preserved not only original historical appearance, but also got a new life.
14 сакавіка 2006 года адбылося адкрыццё Палескага драматычнага тэатра ў статусе прафесійнага, які стаў за гэтыя гады адным з культурных цэнтраў нашага горада. Для тэатра было закуплена неабходнае прафесійнае абсталяванне, прадумана арыгінальнае дызайнерскае афармленне ўнутраных памяшканняў. Знешні гістарычнае аблічча будынка захаваны, але ўнутры яно было цалкам прыстасавана для працы ў сучасных умовах.
Тэатр размяшчае глядзельнай залай на 110 месцаў, якія адказваюць усім сучасным патрабаванням. Прыгожае тэатральнае фае, ўтульны залу для гледачоў з сучасным светлавым і гукавым абсталяваннем, якія адказваюць усім патрабаванням творчага працэсу грымёрныя, рэпетыцыйныя і адміністрацыйныя памяшканні, кафэ. За год паказваецца больш за 300 спектакляў для дарослых і дзяцей, якія наведваюць больш за 35 тысяч жыхароў і гасцей нашага горада.
14 марта 2006 года состоялось открытие Полесского драматического театра в статусе профессионального, ставшего за эти годы одним из культурных центров нашего города. Для театра было закуплено необходимое профессиональное оборудование, продумано оригинальное дизайнерское оформление внутренних помещений. Внешний исторический облик здания сохранен, но внутри оно было полностью приспособлено для работы в современных условиях. Театр располагает зрительным залом на 110 мест, отвечающим всем современным требованиям. Прекрасное театральное фойе, уютный зрительный зал с современным световым и звуковым оборудованием, отвечающие всем требованиям творческого процесса гримерные, репетиционные и административные помещения, кафе. За год показывается более 300 спектаклей для взрослых и детей, которые посещают более 35 тысяч жителей и гостей нашего города.
14 March 2006 Polessky dramatical theatre was opened. Since that time it became one of the cultural centres of Pinsk. Great job was done to open it. All modern stage machinery was bought. Outer historic appearance of the theatre was preserved, while its interior layout was completely adapted to modern requirements. There is a wonderful lobby, a cosy auditorium for 110 seats and modern light and sound equipment, dressing rooms, rehearsal space, administrative office and a café.
Yearly more than 300 plays for all age groups are staged, and over 35000 people, including both the residents of Pinsk and tourists, visit our theatre.
IHZ5f-t1pTI.jpg